میگم من فقط تو بیان این نوع وبی دارم یا نه چند تا دلقک دیگه هم هس ما ندیدیم از لحاظ دلقک بودنمان عرض میکنیم