بعضیامون دوستیمون مثل تام و جری تا اخر شب میزنیم هم دیگه رو لتو پار میکنیم امابدون هم نمیتونیم زندگی کنیم