سعی کنید انقدر کامل باشید که بد ترین تنبیه شما برای دیگران ترک انها باشد