جالب است برای مشکلات خودمان وکیلیم و برای مشکلات دیگران قاضی!!!