بعضی ها از ریشه خرابند اما ما شاخه های انها را هرس میکنیم