نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت ولی انقدر مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش و او بک ریز و پی در پی دم گرم خویش را در گلویم بفشارد و خواب خفتگان خفته را(مانند زیبای خفته)بیدار سازد