دنیا بر عکس شده

چتر ها باران میشوند و باران ها چتر