اگر کاری رو خوب بلدی انجام بدی هیچ وقت اون رو مجانی انجام نده

جوکر