زندگی خودش معلم توست وتو در حال یادگیری مداوم هستی

بروس لی