منتظر معجزه باشید... چون خود شما یک معجزه هستید


                                                                        آنتونی رابینز