ما پس از مدتها رفتیم عروسی و وقتی برگشتیم جوراب هایم را اگر میدیدی مانند این بود که ترقه ترکیده اکنون که حسش نیست ولی حتما روزی عکسی منتشر میکنم