بیشتر تصمیم های خودمان را به فردا کی اندازیم اما یکچیزی مگر امروز فردای دیروز نیستـ