شیری بالدار که روزگاری بر دروازه کاخ اشورنازیر پال نگهبانی میدادشیر بالدار