اگر به عکس دقت کنید هلیکوپتر یوفو تانک و... را میبینید این عکس در اهرام مصر حک شده و واقعیت دارد