علیک داشتم میگفتم که اگه کسی اکانت خاست بگین با رمز تحویل میدم