در ادم کردن بعضی ها خیلی تلاش مکن شاید انها از اول ادم نبوده اند