همیشه نظریه های خودت رو بنویس چون اول نظریه ها بودند که به واقعیت پیوستند