هیچ چیز در این دنیا معنی ندارد مگر این که ما به ان معنایی دهیم

                                   انتونی رابینز