به جای اینکه دنبال قهرمان بگردید خودتان یکی از ان ها باشید!

                                                                                           انتونی رابینز