تمام عالم دیوانه اند اما فقط کمی از ان ها جرئت ثابت کردن ان را دارند