ز دست کوته خود زیر بارم ***که از بالا بلندان شرمسارم