این را به یاد داشته باشید که برای درک حیوانات لازم نیست آلیس در سرزمین عجایب باشیم