این تصویر را از دور ببینید

حالا از نزدیک ببینید

چی داری میبینی؟