سربازی بود که عاشق دختری بود برای او هر روز نامه مینوشت اما کم کم دختر به او کم توجه شد سرباز این قضیه را فهمید پس از مدتی پرس و جو متوجه شد که ...
دختر عاشق پستچی شده😅😅😅😂😅😂😅😂😅😆