اگر کسی به شما حسودی میکند به او احترام بگذارید چون او میداند شما از او بهترید