حال خونین دلان که گوید باز                       وز فلک خون خم که جوید باز