حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد***از سر پیمان برفت باسرپیمانه شد