اقل امروز و دیروز فقد ۳نفر لدف کردن اومدن معلمم درس نمیتونس بده ۵ ساعت درو دیوار را مشاهده میکردیم