در بین mها n را پیدا کنید زیر ۱۰ ثانیه نابغه ای

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

شرمنده تا اینجا اومدین یادم رفت n بزارم،خودتی