جلوی اینه بایستید از خود بپرسید که قهرمانتان کیست

خب جلوی خودتان ایستاده