به جای پاک کردن اشکتان کسانی را که باعث گریه ی شما شده اند پاک کنید