ما ریفتیم مونوپاد بگیریم کار به یا حضرت قیمت😅😅کشید و نتیجه گیری ای که کردم این بود کع استفاده از خاک انداز به عنوان مونوپاد به صرفه تره😅😅😁😂😅😅😅😅😂😅😂😅😂😅