شیرم را با هزار زحمت باز کردم و خوردم

اما چه میدانستم که بعدا نی می دهند